VAKIFNAME

Allah benimle hazırdır, Allah beni görüyor, Allah şahidimdir, Allah benimledir, Allah yardımcımdır, Allah bana kafidir, hoş vekilimdir, hoş sahibimdir ve hoş bana zafer edicidir. Cenabı hak ilmini bütün eşyaya ihata etmiştir. Yani kabullenmiştir. Allah benim rabbimdir, Allah bana kafidir, Allah halikimdir, Allah razıkımdır. İş bu varakadaki vakfa ait hususatı vakfın huzurundaki olan ikrarı ile nezdimde sabit olup ve ben dahi sıhhatimdeki sahih olduğuma ve buna karşı hiç bir kimse itiraz ve menefii ahval gibi cihanda mugayeret etmemek için, içinde ne varsa sahih olup, hüküm ettim ve ben Cenabı hakkın fakiri olan Siirt kadısı Mustafa oğlu Mehmet Allah affetsin bendeki Huda-i Muhammed mührü iş bu kitaptaki ibarelerin kaffani nazarımdan bir taktik bu kitabı yazan Cenabı Allah'ın fakiri ve muhtacı olan siirt vilayetinin büyüğü Muhammed Vecibullah kendisine mağfiret etsin. Bende gani Muhammed tir tevfiki bari mührü (REBBANA LATÜZİĞ KULÜBENA, ayeti kerimesinin sonuna kadar olan tercümesi; evvel amelde sübut ve metaneti olanlar derki ya Rabbena ben sizin taki hakka hidayet ettikten sonra kalplerimizi şek ve zanne meyif ettirme ve bize indinden yani nezdinden rahmeti muhfi olan istikamet üzere tevfiki bahş ve inayet eyle; tahkiki cümlenin muratlarını vericisin ( RABBİ İŞLEHLİ SADRİ) ayeti kelimesi; Musa aleyhisselan ya rabbi sadrımı yani göğsümü vasi etki muşakkak tahammül ve firavn etbeinin sül ahlakına sabır edeyim dedi. "VE YESSİRLİ" ayeti kelimesinin dahi tercümesi: firavuna risaletimi tebliğte işimi ihsan eyle dedi (VAHLÜL UKDEDEN MİN LEZENİ VE İFKAHU KAVLİ) ayeti kelimesinin dahi tercümesi ve lisanında ukdeyi yani bağlıyı hal etki yani çöz ki firavn kavmi yani tevvabın sözünü anlasınlar. (BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM; ELHAMDÜLLÜLLAHİ RABBİLALEMİN) Elhamd'ın Kuran-ı takip eden duaların tercümesi: Ezelden ta ebede kadar cümle olmuş ve olacak hamd ve sana tamam ve kemaliyle cemiül alemlerine ina vecin vuhuş tuyur ve suba yani arslanlar vesair hayvanat berri ve bahriyi yaratıcı ve besleyici ve işlerini tertip edici Allah azimulşandır. Cümle mahlukatı haliki Cenabı Allah sevgilisi ve bütün 11 ayların reisi ve son reisimiz Peygamberimiz Muhammed Aleyhüsselat velselatn salatki namaz, rahmet dilemek vesselam ise mekrühlerden hıfz olunduktan sonra ve keza bütün etbalarıyla bütün peygamberler ve resuller vasıtalara ve Cenabı Hak bütün ashabı kiram ve sahih kavmlarına mağfireti yani rahmeti onlara olsun ve bu ciheti zikir ettikten sonra bütün itikadımla şahadet veriyorum ki cümle mahlukatın Cenabı hakka ibadet ediciler ki ibadete müstahak Allah'tan başka hiçbir kimse yoktur ve şeriki dahı yoktur, Cenabı Allah birdir ve şahadet ederim ki Muhammed dahi Allah'ın kulu ve resulü yani vasıtasıdır. Söyleyenlerin en gerçekli aziz ve cemil Cenabı hak buyurdu ki : "MENZELLEZİ YAKRUDULLAH" ayeti kelimenin tercümesi: Kimdir ol ki Allah'u Taâle'ye hulusi niyetle karzı Hasan yani güzel borç veren, yani muhtaç. Bendelerine minnetarız ve ezasız sadaka veren Cenabı hakkının adafi kesire ile kat, kat mükafat eder, Allah'u Taâle ilim ve hikmetiyle bazı kimsenin kalbi darlaştırmakla hayra sai olmaz ve bazısının kalbi ve genişlettirmekle ikraz ve infak ve hayrata malını bezil eder yahut bazısının kısmetini kürşat eder yani daha açık yapar ve mücazat için Allah'u Taâle tarafından rücat olacaksınız. Cenabı hak buyurmuş ki "MESELLÜLEZİNE YUNFUKİNA EMVALLAHÜM"ayeti kelimesinin sonuna kadar olan tercümesi: Ol kimseler ki mallarını cihat ve sair hayrata fi sebilillehki Allah'ın yoluna imfak ve bezil ederler, onların malları şol bir tohum tanesine benzer ki ekildiği vakit 7 başak buttururki her başakta yüzlerce olur, vallahu Taâle murat ettiği kimse için bunu kat , kat ziyade eder ve Allah azimüşşam fazıl ve itasından vasi ve menfaatinin infakını ce niyetine alimdir. Aziz ve celal  Cenabı hak buyurmuş ki "VEMA TİNFİKU MİN HAYRİN FELİEN FUSİKUN" ayeti kelimesinin tercümesi, malınızdan ol ki infak edersiniz. gerek İslam ve gerek kafire ol nefsiniz içindir. Aziz ve Celil hak keza buyurmuş ki "VEMA TİNFİKU MİN HAYRİN YUFİ İLEYKÜM VE ENTÜM LA TUZLAMUN" ayeti kerimenin tercümesi , müminler infak ettiğiniz şey ancak Allah-ü taâla'nın rıza ve sevabını talep için ettiğiniz şey ancak maldan her ne ki infak ederseniz onun ecri bitemamihe size eda olunur. Asla sevabının noksanıyla zulm olunmazsınız. cenabı Allah'ın vasıtası ki cenabı Allah'ın selamı kendisine olan peygamberimiz buyurdular ki. Mümin ki islam olan kimse mahşer vaktinde verdiği sadakanın sahibi olan kimse cenabı hak belayı üzerinden kaldırır. Dördüncü faide sırat köprüsünden görülmesi mümkün olmayan barkı hatıf gibi bir saati mümkinede geçecektir. Beşinci faidesi hesapsız ve azapsız cennete gireceklerdir. Keza cenabı hakkın kendisine selamı olan peygamberimiz buyurmuşlar ki Adem oğlu fevt ederken bütün şeylerden ameli sakıt yani kesilir. Yalnız üç şeyden kesilmez. Müslim ce sahih bir oğlu olursa ona dua ederse ve hayatında tahsil ettiği ilimden istifade eder ve sadakai cariyei daimedir ki vakıftır. Bu başta ayeti şerifte ve ahadisi  mübareke pek çoktur. Sayılmaz lakin okuyup bakama uzun olmamak için intisar yani kesik ettim, Cenabı Allah'a hamt ve resullah ki Allah'ın vasıtası peygamberimize rahmetten sonra fakir kul olan HACI RECEP AĞA OĞLU HACI HÜSEYİN AĞA diyor ki; (Bağış Bistenilvedi bahçeleri ile Dereşevki bağlarının bütün hasılatından medresedeki tahbai ulüm ve namaz kılanlara iftar zamanında ramazanı şerifte her gece her birilerine ita ve taksim olunmak için otuz batman kuru üzüm vakf ettim. O bahçeler ve o bahçelerin levehakı hasılatından ne kalırsa mevlidi peygamberi yaparlar. Ve o gecede fakirlere ve miskinlere yemek verirler Ve mevlidi şerifi okuturlar ve yemekten sonra ne artarsa ve ne de kalırsa fakirlere ve miskin olanlara ayırırlar , her sene böyle Yapılacaktır. O hasılatın meteliğinden ne kalırsa mevlidi nebi gecesinde keza paraları fakirlere taksim edeceklerdir. Ve bütün çocukların o bahçelerin hasılatından külliyen hakları yoktur. Bu hasılattan kısmetleri kesilmiştir. Öyle ki onlardan hiç birisi nefsine yani menfaat ve intifasına hakkı tasarrufları olmayıp ancak peygamberin mevlidine veçhi ati üzere tasarruf edebilir. Hazreti peygambere selat ve selamdan sonra amma badın iş bu yedi kelime muvafıktır. Bundan sonra iş bu vesikai şerife ve vakfiye-ı latifenin yazısına solu ve bahis olan Siirt ilinden Siirt'li Mahmut paşa oğlu Hacı recep ağa oğlu Hacı Hüseyin ağa dünya gurur ve fena mahalli ve ahiret ise sürür ve baka yani daim baki bir mahal olduğunu bilerek Allah'ın rızası ve cehennemin azabından tehazzur yani tahaffuz etmek üzere Siirt kasabası dahilinde yeni bir medresenin icranı emir edip dedi ki cenabı hakkın rızası için ve darı fenadan darı bakaya intikalinden sonra eserlerin ipka ve hıfz olunmak için cenabı Allah aramızda bir vesile ve vasıa ve bir mazeret olmak ve hazreti peygamber aleyhüsselat vesselamın mevlüdine vakfettiğim bağış ve bistenilvedi bahçeleriyle akarat ve bağlarından başka zikrettiğim ve zikretmediğim ve tesmiye ettiğim ve tesmiye etmediğim bütün hanlarla kayseriye  ve dükkanlar ve haneler ve akarlar ve tarlalar ve hamamlar ve bağlar ve bahçeler  bütün emlakımı camiif fahir yanında vaki ve mesrese-i Fahri İsmail'e müsemma medrese-i fahir ve harap yani yıkık ve endamesinden bina ve tamir ettiğim meşhur KAYSERİ CAMİİ namiyle camia ve birde hanenin yanındaki ve komşuluk hakkının ipkası için mahcur ve şeyh Cahfer namiyle müsemma diğer mescit üzerine yani zikrettiğim MEDRESE-İ FAHRİYE VE KAYSERİYE CAMİİ İLE ŞEYH CAHFER MESCİDİ üzerine vakıf ettim. Cenabı hak, benden güzel bir suretle kabul etsin. (İNNEMA YUAMMİRU MESECİDALLAH) ayeti kelimesinin tercümesi, Allah'u taalanın mescidlerini ancak ol kimseler tamir eder ki Allahü taala'ya ve ahirete ve iman eden ve namaza ikamet ve zekatı eda ve din umurunda Allah'u taala dan gayri kimseden korkmayan böyle kimseler hidayete vasıl olup tariki ali budur. Cenabı hakkın emrine imtisaf ve rızasını istihsal için kayseri ve camisinin tamir ve komşuluk hakkı için şeyh cahfer mescidine vakıf ettiğim eshabi ise ayeti kelimenin hakkı içindir. Cenabı hakkın arzusuyla ziyade eder , yani iş bu vakıftan ne zaid olursa alimlerin ve talebelerin ve sahiplerinin muhibbi ve hayır ve ihsan sahibi olan meşhur pederim Hacı Recep ağa peygamberi olan peygamberimiz Muhammed aleyhüsselat vesselamın hürmeti için iki cihanda fazıl ve derecatı aliyesine daim etsin . Cenabı hakkın rızasıyla karar ve sübut yani fadili ali cennetlere intikalimden sonra BATNEN BA DE BATNIN VE KARNEN BA DE KARNEN büyüdükçe ve tenessül ettikçe ve güzel büyüdükçe ki ben asıllar oğullarım benim firularımdır. Direk üstündeki nebatinin güzelliği bitabbi tihmij (Tohum) kaleminden olup, mezkur (HACI HÜSEYİN AĞA ZÜKÜR OLAN VE KIZ OLMAYAN OĞULLARI) üzerine vakıf etmiştir, ondan sonra inkirazlarında yani kain lem yekün olduklarında münasafa olunmak üzere yarısı BEYTÜLHARAMA yani Mekke-i Mükerreme'ye ve diğer yarısı Resulallah'ın eşrefi ona ve onlara aleti kamile ve selam şamil olanlara ki revza-i mütaharrede sakin olan ona ve onlara aleti kamile ve selam şamil olanlara ki revza-i mütaharrede sakin olan HAZRETİ PEYGAMBER'e vakf ettim. Ya rabbi güzel bir kabul eyle, benden kabul et ve kıyamet gününde azabülhakimden hail ve hicap tanı beni vikayete et ve bana zahire etki o vakitte ne mal nede evlatların nefleri yaramayıp ancak kalbi selim ile Allaha rucu edenler ve olanlardır. Camiil fıhra mulahık ve pederim Hacı Recep ağanın cami tarafından vakıf ettiği iki hücrenin bulundğu MEDRESE-İ FAHRA ait olan şürut vakıfı zikir ve beyan ederim ki pederim mülhak kahvesinin altında ve makam çarşısında kain olup mezkür iki hücreye yani odaya 9 dükkan vakıf etmiştir. Onlardan birisi Hanülsebil'e yani hayrat suyuna mahsus bir dükkan keyyelhane çarşısı hizasındaki vakıf dükkanıdır. Biriside camiil fahir ve şeyhül sevinci ve ayndirre camilerine ait 7 kuruş tarlalara bedel olarak ekmekçi hizasında olup gerek ondan ve yahut bitişiğinden tediye olunacaktır, mezkür 2 dükkan maysinne bahçesiyle helvacı çarşısındaki kain ekmekci dükkanı ki medrese vastında iki hücreye yani iki oda ya mevkuf olup bunların rübu hasılatından bazısı hocaya ve bakıcı evli bildiği talebeye aittir, bunun ecrü sevabını cenabı hakkın üzerinedir. Ondan sonra vakıf HACI HÜSEYİN AĞA bütün mevkuf emlaklarından erba olarak 60 kuruş mezkür medrese ki talebeyi tedris eden müderris efendiye vazife kılmıştır. Medrese dahilindeki camide evkati Hamza namazını kıldıran müderris efendiye imamlık vazifesi olmak üzere 30 ilbe yani 30 adet kilo buğday tayin etmiştir ve aslifüzzikir medresede devamlı olarak orada oturup tahsili ulüm ve kıraat ve dersler için 12 talebe tayin etmiştir. Onlardan her bir talebeye her gün ekmeğin ve yemeğin ve ışıklık ve odun ve ışıklık için iç yağı ve sabun vesair kendilerine lazım olacak şeylere akçadan yani paradam iki şahıs tayin etmiştir . Ol şart ile ki örf ve adet veçhiyle ve medrese ve camiye ait karın kaldırılması ve süpürmek vazifesinin ifasını vesait hadamet ile hizmet eden ve evladı Hamza'ya yani beş vakitte ezan okuyup ve çarşıdan veçhi ati üzere zikri mabut olan ekmeği, medreseye getirip oradan defin edilmiş olan emvatın mezarı üzerine hesap olan okumuşlara ve fukaraya taksim edilecektir. Artık müderrisin vazifesi ve mezkür talebinin yemekleri ve alifülzikir mücavir yani hademenin vazifesi minhaysilmecunun tutarı olan 287 kuruşa baliğ olmuştur ve yine emlakından her günde ölçmek suretiyle bir ilbe ve tartmak suretiyle 3,5 hundekari buğdayı tayin ve vakıf etmiştir. Onu öğütüp dakik ve ekmek edeceklerdir ve salifül zikir mücavir yani hademe olan kimseye ikindi namazı kıldıktan sonra medrese dahilindeki mezarlıkların başına getirerek ekmek için orada içtima eden okuyanlara ve fakirlere devrin kiraetinden yani Kıran-ı kerimden bir surei şerifenin tilavetinden sonra onlara dağıtılıp ve iş bu dağıttırmak ciheti dahilindeki olacak ve hariçte olmayacaktır. Çünkü vakıf böyle şart kılmıştır. Vakıf şu veçhiyle ve müderris ve talebelere şart kılmıştır ki her sabah ve her akşam ikindi namazından sonra medresedeki mezarların başına bir devir yani sürei Yasin okuyacakları ve sevabını oradaki metfun olan emvata ihda edeceklerdir ve vakıt ve pederlerine ve bütün mümin ve Müslümanlara dua edeceklerdir ve tekkiye cami emvalinden her gün yarım yarım vakıf, vakf ve tayin etmiştir ve vakıf HACI HÜSEYİN AĞA hasbi olarak Allah için KAYSERİYE CAMİİ evvelce tamir ettiği şöhreti izahtan müstağni olup, şimdi evkati hamzede her kim ki orada devamlı surette bir namaz kılana ve ezan okuyana ve sevabını ümmeti Muhammed'e ihda eden kimseye dahi erba olarak 12 kuruş vazife hak ve tahsis kılmıştır ve yine Kayseriye camiinde azimüşşsanı okutacak kimseye 10 kuruş ve ikindi namazından sonra Ramazan ayında vaaz edecek olan bir hocaya erba olarak 3 kuruş ve mücavir yani hademe için dahi 5 kuruş tahsis ve tayin eylemiştir. Hademe süpürmek kapatmak ateş yakmak yani yandırmak velhasıl mescidin mesilihina muktası hizmeti yapacaktır. İfazı muktezi bina tamir ve sergi ve bardaklar ve kovalar ve ipler vesaikaffai muktaziyet emlaki mevkufadan tesfiye olunacaktır ve yine Ramazan ayında muhta iftar vaktinde mescit içerisende bulunan fukaraya taksim için her günde birubu akçe ile ekmek alınmak üzere gayfa bahçesinde 7,5 kuruş vakf ve tahsis kılınmıştır ve yine gayfa bahçesi hasılatından 7,5 kuruş vakıf, vakf tayin kılınmıştır ki her gün Ramazan ayında iftar zamanında CAMİİL KEBİR dahilinde ve orada hazır bulunan fukara ve namaz kılanlara taksim etmek üzere bir rubu ekmek alınacaktır. Camiil kebir ve kayseriye camiine ait vakıftan vakf ve tayin olunan mevkufiyet bundan ibarettir. ŞEYH CAHFER CAMİİ'Nİ zikredeceğiz ve yine mezkür camide beş vakiitte imam hakkı ile namaz kılıp, subyanı okutana 12 kuruş ve mücavirlik yani hademelik edip, beş vakitte ezan okuyana 5 kuruş tayin eyleşmiştir. İmam olacak zat ikindi namazından sonra amme surei şerifesinin her gün ve her sabah ve her akşam medreseye gelip ve talebe ile maan devri şerifi okuyacak ve yine Ramazan için her günde dört (Şahi) ile ekmek alınıp, iftar zamanında mezkür camideki fukaraya taksim etmek için vakıf 3 kuruş tayin etmiştir ve cami mezküre iktiza eden tamirat ve ipler ve ibrikler vesair vakıfın vakif ettiği emlaki mevkufadan tesviye edilmiş olacaktır. Medresedeki cami içerisinde bulunan müderris ve talebeleri mezarlıklar üzerinde Recep ayı iptidasından Ramazan nihayetine kadar ki bu üç meşhur aylarda her sene sureti azimüşsam okumak ve bir rubu almak için 2,5 kuruş ita ve tediye etmesini vakıf tayin kılmıştır. O şartlarla ki medresede olan kimse bir gün kendisi okuyacak, iki gün tertip üzere talebeler okuyacaklardır ve yine vakıt 10,5 kuruş tayin etmiştir ki otuz adama otuz rubu verilen taki her birisi beraa gecesinde Kuran-ı azimüşşamdan birer cüz okuyacak ve sabaha kadar yetmiş bin adet LA İLAHE İLLAHLLAH tehlil ve dua ile leyleyi yani o geceyi ihya edecekler ve ondan kalan 3 kuruş ile o gecede taam ve ateş ve ışık yakacaklar Allah kabul etsin ve camiil kebirdeki şeyliler kubbesinde Cuma günü zikirden sonra ziyaret edicilere ve Cenab-ı hakka zikir ve tevhit edenlere her cumada iki batman ekmek, taksim olunmak üzere vakıf, vakf ve tayin etmiştir Kayseri ye camiine her gecesinde zikir edecek olanlar için taksim olunmak üzere 5 kuruşluk Ekmek vakıf ve tayin etmiştir ve yine çarşının kapısı önünde bulunmak üzere yaz mevsiminde hayrat suyu için 15 kuruş vakıf tayin etmiştir. Babudarp ve Camiülkebir ve Hadırılahdar ve Şeyfi Cahfer ve Kayseri ye camilerinin imamlarına her birine erba olarak 5 kuruş veçhi ati üzere vakıf bakf etmiştirki: Babudarp imamı mai biri) karbistandaki vakıfın emvatına sabah ve akşam bir devr kuran'dan okuyacaktır. diğer kalan mezkür dört imam için sabah ve akşam medresedeki vakıfın emvatına kuran'dan devir okuyacaklardır. artık bu vakfiyenin iptidasından nihayetine kadar medrese camiindeki imamlık vazifesi olan 30 ilbe yani kilo buğdaydan başka ve tekkiye için günde yarım kuruştan günde öğütülüp, ekmek edilip medresedeki kabristan'da taksim olunacak olan bir ilbe yanı kilo hıntadan başka zikir olunan vesaıfın akçalar beyanı ve adedi ve isimleri ve yerleri ve mevkileri ve hududları mufassal ve muvazzafı olan emlaki mevkufu mezküreden her sene ita ve tediye kendi nefsine şart kılmıştır. Vakfın hukuk ve şurutu ile beraber tamam ve tesviye ve ifadan sonra ne zaif ve fazla kalırsa ona racı ve hasıl olur, istediği gibi ondan tasarruf varislerinden eder. Bakayi rabbaniye mazharet için cenabı hakkın rahmetine ve fevt ettikten sonra veçhi ati üzere mezkür tevliyeti evladından ERŞAT VE ENFA VE ESLAH VE EVKAF olana şart kılmıştır. şart kılınan adam tevliyeti derühte eder ve Levazım ve umur ve Hukuk ve şartlarına vakıfın arzusuna mutabık olmak üzere kaim olur, şayet mütevelliden takşir ve kusur ve helal ve şehadet ve tekasül ve fütur zükür ederse cümlei vakfiye ve vecibei vezaıfından vaktin kadısı kim ise onu yani mütevelliyi ondan men ve neyi eylesin ve ıslah ve taahüde emir etsin ve bu iktisap eyliyeceği ecir ve sevabı Allah üzenedir bu vesikada ve vakfiye feyzada zikr olunan ne zaif ne fazla kalırsa vakfa rücu ve avdet eder bu vakıf ise ZÜKÜR EVLADA mütehassıs vakıftır. inas ondan yani iş bu vakıftan müstehardır bey behredirler. Batnen Bade batnın ve Akban bade akbın ve Neslen bade neslin ve Feran bade ferinve Zürriyeten taki cenabı hak yeri ve üzerindeki irs eder yani kıyamet kopar kıyamete kadar ve yıpkalmtlkü LİLLAHİL VAHİDİL KAHHAR ayeti tercümesi: cümle mevkufatın fenasından sonra mülk kimindir. Kahr edici cenabı hakkındır. ( LAİLAHA İLLA HÜVEL AZİZÜL GAFFAR) tercümesi: Allah'ü taala aziz olup her şeye kadir ve galip ve ıkabına acele etmez gaffardır. Bitahkik vakıf şart eylemiştir ki, şayet bütün evlat munkarız olursa vezaifi mezkürede zaid olan Beytüllahül harama ve revzan münevvereye ki sakinine ve eshabına kıyamete kadar selat ve tehiyat ve selam olsunki ezvaç velberreretü kiramın ve evladına vasıl olur zikriyeti mevkuf olanlardan en iyisi evvel emirde zikr ediyoruz. onlardan birine mulahık Kayseri'ye ile beraber kuyumcu hanıdır. İş bu Hanın 40 dükkanı havidir, şçhretleri tahdidinden müstağnidir ve mezkür handa 11 kuruş Camiükebir'e ait nedam vardır. yine bu Han yanındaki 2 dükkan da AYNSALİP ÇEŞMESİ'ne isticaren 3 kuruş vardır ve yine birbirine mülalıık şimalleri Hancerciler çarşısında nazır 3 dükkandır ki mezkür dükkanlar üzerinde CAMİİLSOK yani Çarşı Camii'ne ait isticaren her sene 4,5 kuruş vardır ve onların hizasında CAMİİLBERGİSTAN isticar olunan dükkanda her sene de 1,5 kuruş vardır ve yine onların hizasomda SOR ÇEŞMESİ 'ne ait dükkandan dai her sene 2 kuruş vardır ve yine onlardan birbirine bitişik 4 dükkan vardır ki bazısı Çarşı Camiinin kapısı önündedir. Onlardan 1 iside dört te biri yani dükkanın dörtte biri ŞEYH ALAMETTİN'in vakfıdır. onlardan birisi de CAMİİLSOK'a yani Çarşı Camii'ne aittir ve onun bitişiğindeki dükkanın yarısı bizim ve yarısı Çarşı Camii'ne yarım kuruş vardır ve onlardan müşterek dükkanın sülüsüdür. 2 sülüsü SİMMAKA CAMİİ'ne ait olup kayehane ve CAMİİL KEBİR dükkanına bitişiktir ve onlardan makam çarşısında muktesip yani iktisaphane ve hanif sebil kapısı hizasında elkaanın hanesine mülahık ve bitişik Hacı Ömer Raşşo ile müşterek yarım dükkandır ve onlardan Kayyelhane ve iktisap hizasında ve Camiilkebir hizasında ve kahvehane merdiveni altındaki dükkandır ki ve onlardan muallak kahvehanedir ve nısfı dükkanı olup onlardan muallak kahvehanedir ve nısfı dükkan olup onlardan Kuyumcuları çarşı başında Şeyh Bilal ile müşterek dükkandır ve onlardan çarşı kapısının şarkında birbirine mülahık yani bitişik 7 dükkandır birisi Cammilsok'a aittirve onlardan minare dükkanlarının hizasındaki dükkan onun bitiğişinde minare dükkanlarının hizasunda olup Haci Maksut familyesiyle müşterek dükkanın iki hanesidir ki hakları iki humusta müşterektir ve onlardan birbirine bitişik Helvahanın kapısı hizasında olup onların bir tarafı rahmetli ŞEYH ABDULKADİR 'in hanesine müteveccili velerzakının hanesine bitişik yani bu adam hanesiyle bitişik 5 dükkandır ve yine demirciliğe ait 3 adet dükkandır ve onlardan birbirine mukabil nalbantlığa mahsus 2 dükkandır. birisi cenub'e birisi şimal'indendir ekmekçiye yakındır ve onlardan birbirine mülahık ve kayseriye kapısının şark hizasında va ayinsalip çeşmesinin dükkanlarına bitişik 2 dükkanlardır ve onlardan onun kurbunda 1 dükkandır ki bir tarafu Hanissebil dükkanına ve bir tarafı Çarşı Camiine ait dükkandır ve onlardan onun kurbunda Camiilkebir dükkanına bitişik bakkal dükkanıdır ve onlardan onun kurbunda çarşı camiinin dükkanına mülahık saraç dükkanıdır ve onlardan onun garbında camiilkebir dükkanına bitişik bakkal dükkanıdır ve onlardan onun garbında çarşı camiinin dükkanına mülhak saraç dükkanıdır ve onlardan çarşı camiine mezkür dükkanına bitişik kıççılar dükkanına bu 3 dükkan Kayseri'yenin kapısına cenuben nazırdırlar ve onlardan çarşı camiinin ramazan ekmeğine mavsuk olan dükkana bitişik hançerciler dükkanıdır ve onlardan ''Beyit Melika'' ve Betül Muhtaç ile müşterek fırıncı dükkanının rübudur ve onlardan Kayseri'ye hanı bitişiğinde ve kapıları şark tarafından bakan 6 dükkanı ve onlardan onların hizasında Kayseriye'nin mezkür camiine bitişik 3 dükkandır ve onlardan kapısı Muhsin'in hanesine karşı Maskıt Beytülşeyh nam mahallede vakıculhacılar dükkanıdır ve onlardan şeyh Muhsin hanesine mutassıf ve Pamukçular çarşısında vaki ve yek diğerine mulahık 2 dükkandır ve onlardan onların komşuluğundan Şeyh Muhsin hanesine muttasıl birbirine mulahık 2 dükkandır ve onlardan meşhur halve hanıdır ve onlardan Hacı Abde şöhretiyle maruf Hacı han dır ve onlardan Beyehhane kapısma karşı kuyumcu çarşısıdır ve onlardan onun yakınında Ayindirri Mescidiyle müşterek dükkanın sülüsüdür ve onlardan hanın tarafından Sokileski civarında 9,5 dükkandır ki kapıları garba doğrudur ve onlardan biriside maruf Çarşı Camii için yarım dükkan vardır ve onlardan sonların hizasında kapıları şarka doğru eskifi çarşısında vakit 14 dükkan vardır ve onlardan Kavvam Hamamı'nın iki sülüsüdür ve onlardan HACI RECEP ile meşhur hamamın üç rübudur ve aynı dere ait hamamım suyuna karşı bir kuruş vardır onlardan GAYVA bahçesi ve onunla garben ve şimalen 2 tarladır ve mezkür bahçede Camiilkebir ve Camiil Kayseri'ye ait Ramazan ekmeğine 15 kuruş vardır ve onlardan Ubeydullah bahçesine cenuben ve şimalen bitişik 2 tarladır ve onlardan Vata il beseytin mevkiinde kain vaki birbirine mulazık yani bağlara doğru şimalen Burç ve Erole bağlarına doğru garben Bişyale yoluna doğrudur ve onlardan cenuben bağlara ve şimalen yola ve garben Camiil Nebi tarlasına doğru deyleme mevkiidir ve onlardan şarken Erdeh yolunun İki taraf bağlara ve bir taraf Şeyh Muhammet Aleyhilrahman'ın mülküne doğru (Elhandak namiyle maruf mülktür ve onlardan Camiielnebi ve Hıdırılahdar ile müşterek erdek bahçesinin rübu'dur ve onlardan akla bahçesininin rübu'dur ve onlardan akla bahçesini muhit birbirine bitişik Bisten sara namıyla mihi bahçesinin Şeyh Naccar'ın mülküne vasıl ve orada dereyi müntehi uveykif yoluna himeyvat mülküdür ve onlardan şabi bahçesine mulazık Molla Ahmet'in bahçe çekile ona bitişik mülktür ve onlardan BİSTENİLKAS denilen keşiş bahçesidir . Cenuben ve şarken ve garben vaki mülki ile beraber ve şimalen Ayindirre ve Hacı Hüseyin il Fiskini mülkleriyle müntehi ve bbistenilkas yani keşiş bahçesinin mülküne bitişik İskender namıyla müsemma ve ( Tarikiluveykil'e) müntehi mülkle beraberdir ve onlardan birbirine mulazık akabanını yakınlığında (Ekre) muşabili orada vaki Cenuben; Bağ'a Şimaleden: Ayindirre'nin kuyrucuğuna ve Garben:Hadervis yoluna, Şarken:Akabi yoluna doğru mülktür ve onlardan kuyu altındaki akabi yoluna Şarken:Akabi yoluna doğru mülktür ve onlardan kuyu altındaki akabi yoluna mulazık ve maysinne yakınlığında Bevvanitilşemsil tarlasıdır ve onlardan maysinini başında kain cenuben: Camiil Nebi mülküne ve Şarken. Akabı yoluna ve Garben:Maysinni tarlasına doğru tarladır ve onlardan Şeyh Musa Kabristanının kuyrucuğuna ve göle evkafın aktal denilen küçük tarlalarına ve şimalen civanikan yoluna doğru ve onlardan evkafin bazı emlakı kain mülktür ve onlardan şimalen mezkür birbafa suyunun şelalesine ve şarken Maysinne yoluna ve garben: su menbaine ve Cenuben: Maysinni ve Gayva suyunun şelalesine doğru beynilbeseytin mülktür ve onlardan maysinni bahçesine mulazık ve birbirleriyle bitişik Bevenitiltavile yani uzun tarla rabyatüf nasare dağı ve Bistenilseyyit tarlası erdi yani sinnet suyuna ve mezkür Gayva şelalesine ve bevanitilkavvak ve camiil nebi mülküne ve vedi il hamem suyunun şelalesine ve camiilfahrin hacı taş madenine ve cemalo tarlası ve şikeft meran mağarası önündeki bireyki çeşmesinin tarlasına ve cenuben:Ervi mesilinin yoluna ve şarken:Maysinne de, Garben: Vedi il hamem suyuna gipir yerine yani mecrasına doğru olan mülktür ve emlaktır ve onlardan şikeftı mer'an kırbında birbirine bitişik ve aralarında vedi hamamının suyu garyri emlaktır ki: Cenuben:Civanikan yolu ve Şikeft Mer'an ve Şarken: Mezkür yolun arkı ve camiilkebirin ıstayha namıyla maruf tarlası ve şimalen: Hola yolu ve Garben: Rahmetli Şeyh Musa'nın mülkü ve şikeft mer'an dağı ile mahduttur ve onlardan Beytülkavvak ile müşterek ve Şeyh Alameddin taşlık tarlasına bitişik şarken ve garben : Estiha tarlası kırbında cammilkebir'a ait kıfılki 2 küçük tarla birisi dereden mezkür hola yoluna diğeri deren şift meran yoluna kadar müntehı gingiresi tarlanın yarısıdır ve onlardan kıbleye nazır ve hola mevkiinde ve derununda kuyu olan birinci tarlasıdır ve onlardan bir mıhıra vaki darbaba ile musemma ve hamzadan iştira olunan mülke bitişik cennuben:ziyareti şey Alameddin'in taşlığına ve garben:su cibbi ve beytülkavvak ve şimalen: Şeyh Alameddin'in vakfına olan biliç mülkine müntehi olan mülktür ve onlardan biri mıhıra vaki mahzara ve Osman Ağa mülki ve Mustafa bey mülki Hüseyin malından iştirak olunan mülk ile beraber birbirine bitişik ve cenuben:Hola yoluna, şimalen: Aynbarran karyasının yoluna ve garben:Şeyh Meşhuni'nin dakaratına yani taşlığına ve babülgarp ve camiilkebire ve şarken:Hamza Ali ve garben: Şeyh olan ve yani nirli sağı ve hola yolunda mezküt sahrinç yolunun dakarasiyle mahdut emlaktır ve onlardan kahvehanenin kapısına mecazi ve biribirine bitişik 4 helvacı dükkanıdır ve onlardan kahvehanenin kapısına mecazi ve biribirine bitişik 4 helvacı dükkanıdır ve onlardan zini deresi altında castaşı bulunan hiş denilen tarladır ve onlardan yani sülük çeşmesi ile müsemma bir parçadır ve onlardan kara hasan namıyla müsemma tarla ile beraber ve içindeki bıtım ağaçı bulunan haci sim hammed kejjo bağıyla maan kermil mesildir ki mesil ki mesil bağıdır ve onlardan mezkür mesilin bağlarına bitişik garbe: Haceril kaim yani kalkmış taş yoluna ve cenuben: Bağlar yoluna ve şarken:Yine bağlar yoluna ve şimalen:Bağlar yoluna müntehi eztife namiyle maruf emlaktır ki onlardan şair vakıflara ait 4 kıt'a küçük kıta vardır ve onlardan bir parça rahmetli Şeyh Halef ve bir parça Ayindirre camiine ve bir parça camiilkebir'e ve bir parça birzukak kapısına ait vakıftır ve onlardan bistenilkas yani keşiş bahçesinde ayinçillik çeşmesi yakınındaki Dakrayitifseyl namiyle maruf bağdır ve onlardan bireyki bahçesidir ve ondan bireyki çeşmesine 2 kuruş nedam yani mukata vardır ve onlardan vakfın hanesi yakınlığında Medrese-i Fahri'ye önündeki bahçeciktir ve onlardan meydan müdire önnde camiilkebir mülki olan bevanitilsultan tarlası ile bitişik Karkari tarlasıdır ve onlardan çarşı kapısının önünde camülfahra aittir Ramazan ekmeğine mahsus vakfa mulazık kılıfbistan tarlasıdır ve onlardan onun yakınlığında şarken: Tarikildergeyolu ve cenuben: Aleyhilrahman Şeyh Ebul Vefa yolu ile mahdut bevvanitilseyh tarlasıdır ve onlardan şeyh Davut Aleyhülrahman'a bitişik cenuben: bir mahor yolu ve şimalen: Hoşşine karyasının yolu ile mahdut Bevvanit saso tarlasıdır ve onlardan onun yakınlığında cenuben: Civanikan yolu, Şimalen: Birmahor yolu ve Garben:Vata şeyhdüzü ve Şarken: Şeyh Davut Aleyhülrahman mülkü ile mahdut Seyt Fatmi namiyle maruf düzde 2 parça tarla vardır, onlardan bir parça da Sarınç vakfı olan kıflil ratih ile mahdut vakıf mülkü olan mesil ile bitişik tarladır ve onlardan mesilseydo namiyle lesmiye olunan mesil ve birbirleriyle bilişik taşlık ile beraber mesil tahteni yani hududu tarafı huşşine karyasının yoluna ve garben:Ayndere ve ziyaret mülklerine ve cenuben: Çarşı camiinin ve Şeyh Halil camiinin kıfıl denilen küçük tarlaları ve şarken :Ayindere mülkünden mezkür mesil seydonun cephesi, cenuben: Bir mahor yoluna şarken: Mezkür kıfllil sahrince ve şeyh halef ve kıfra medresesinin mülkterine mühtehidir ve onlardan Şeyh Alameddin mesillerinde kain ve çafraş mülkü kurubunda ve menüne namında bir kıfıldır ve onlardan tarmıl yakınlığında sitaneye bitişik, şarken: Hacerilkaim yani kalkmış taş yolu ve Garben :Tarmıl tarikiyle mahdut Abdal ağa mülküdür ve onlardan hacerilkaim ve tarmıl yolları arasında kain dakrayı ki taşlık tarladır ve onlardan birbirleriyle bitişik şevende vaki emlaktır ki şarken: cepheleri telitif mişevşi yani mercimek yokuşu yolu ve garben:Beyt buluz zaviyesinin mülkleridir ve onlardan birbiriyle bitişik bistenilheve namiyle müsemma fiskin karyesinin yoluna ve Fadıl Çelebi'nin zaviyesi mülküne müntehi tarmıl arkasındaki 3 kıfıldır ve onlardan onun kırbında fiskin ve argif yolları arasında Bevvanitif Meşhun tarlasıdır ve onlardan rabyi arkasında birbiriyle bitişik tarmıl merceleriki Bevvanitilsülale ve Bevvanitilhavşa tarlaları beyt heve mülküne mültehidir ve onlardan mezkür çarşı camiinin mülkü ile bitişik ve rabyi bağları ile bitişik Dakrayit beytil Kayseri namiyle müsemma taşlıktır ve onlardan onun yakınlığında , şarken; Hacı Halil mülkü ile Bevvanşt Bısso tarlasına ve beytül Kavvak mülküne ve cenuben: Kıfra medresesinin mülküne ve garben: Fazıl Çelebi mülküne ve şimalen , Camiilsok yani çarşı camiinin ve beytülkavvak mülküne müntehı Bevvanitilmerc tarlasıdır ve ondan onun kurbunda taşlara bitişik ve rabyi kurbunda fiskin'li Hacı Hüseyin mülküne mulazık (pirelçe) mevkiinde kain kıfıldır. ve onlardan onun yakınlığında birbiriyle bitişik kıfıldır ve onlardan onların yakınlığında meşrit tarımıl mevkiinde kain Osman Çelebi tarlasıdır. Cenuben: Şahmurat tarlası ve şarken:Tarmıl yolu ile mahduttur ve onlardan onun kurbunda mezkür şahmurat tarlası ile bitişik küçük bir kıfıldır ve onlardan onun yakınlığında Ezc mevkiinde kain kıfıldı, cenuben:Camiissok mülkü ve garbenİ: Rabyinin tiken çırpısıdır ve onlardan harmanın ve bireyke çeşmesine bitişik bireyke namiyle müsemma tarladır, onlardan Rasılmeydan kabristanına ve Şeyh Muhammed ve Bireyki mülklerine bitişik tarikilbisten eynde yani bahçeler yollarında vaki bir parçadır ve onlardan birbirleriyle bitişik rasılnaboh emlakıdır Cenuben: Hatrant yolu, Şimalen:Rasılnaboh ile tarih ve Şarken: Magraze dağı ile mahduttur ve oradaki dereye inilir aralarında malumul hudud bazı evkaf ve halkın emlakı vardır ve onlardan şarken:Halenze yolu ve garben:Ayndeve yolu arasında set yakınlığında tarladır ve onlardan rasul havvenin minaresine bitişik bir parçadır ve onlardan onun yakınlığında rasul bati arkına mutasıl iki dağ arasında kaim Gannoka denilen deredir ve onlardan Bistenilbırç bahçesine bitişik ve aynı dere kıffline bitişik harip dağıdır ve onlardan Ünnap bahçesinin (hududuna) muttasıl mezkür burç bahçesinin merbai başına bitişik kıfıldır ve onlardan kapısı cenuba doğru pamukçular çarşısında ve başında kain küçük dükkandır ve onlardan batke köyündeki değirmende üç bağadiyettir, senede 4,5 mahiye mahsuptur ve onlardan eğif karyeli tahlo'nun evladı ile müşterek basles memlahasından yarım kuruştur.... İş bu Arabiyul ibare suretti afel usul mübrizlerine bittasdik dosyasında hıfz olunduktan sonra tarafımdan tercüme edilmiştir. Mürtercimi Siirt Katibi Adli Cemal ( İMZA). Marbutu Arabiyul ibare Vakıfnamenin tercümesi zımmında alakadarlardan Kassar Mahalleli HACI HÜSEYİN AĞA ahfadından Yusuf ve Hulusi ve Celal ve Abdullah ve Halil efendilerin talebine mebni Siirt Katibi Adlı Cemalettin Saffet Bey tarafından bizzat tercüme edilmiş olmakla beraber her mucibi talep arapçanın bir sureti dairede hıfz olunduktan sonra 22.03.1951 ( Devam 22 nci sahifesindedir. ) Hamişindeki yazıları ve onlardaki eskifi çarşısındaki 2 küçük dükkandır ve onlardan 4 habbesi Sımmaka Camiine ve 10 habbesi Beytül muhtacındır ve onlardan bakırcı dükkanının garbındaki dükkandır ki 4 habbesi Sımmaka Camiine ve 10 habbesi Beytilmuhtacın dır ve onlardan makam çarşısında Mescit hizasında beytülkain dükkanına bitişik dükkandır ki 4 habbesi Camii Sımmaka ve 10 habbesi Beytülmuhtacındır.